Historic Photo: Hãng Không Việt Nam (Air Viet Nam) Douglas DC-6 XV-NUD (msn 42876) SGN (Jacques Guillem Collection). Image: 954642.

Hãng Không Việt Nam (Air Viet Nam) Douglas DC-6 XV-NUD (msn 42876) SGN (Jacques Guillem Collection). Image: 954642.

Copyright Photo: Hãng Không Việt Nam (Air Viet Nam) Douglas DC-6 XV-NUD (msn 42876) SGN (Jacques Guillem Collection). Image: 954642.